top of page

תקנון האתר

תקנון ותנאי שימוש באתר ''SERICUM

1.         כללי

1.1.       אתר האינטרנט 'SERICUM (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י אילנה בילר, עוסק זעיר 055405773 (להלן: החברה), משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, (להלן: "מכירות").

1.2.       הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין 'SERICUM'. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

1.3.       גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.4.       התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של ''SERICUM ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

1.5.       בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

1.6.       כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

1.7        צילומי ו/או שרטוטי המוצרים המוצגים באתר הנם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את הנהלת האתר. מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות כמיטב יכולתה להציג בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר לגבי המוצרים.

1.8.       החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הפריטים שתמונותיהם מופיעות באתר.

1.9.       החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.

1.10.     הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.

1.11.     הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לישנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

1.12.     תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.13.     החברה איננה מתחייבת כי המחירים של הפרטים באתר הם מוזלים ממחירי הפריטים בנקודות מכירה ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו החברה התחייבה להציעם במחיר מוזל.

 

2.         אודות המכירות                   

2.1.       ''SERICUM מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים ושירותים שונים של היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל (להלן: "הספק" או "הספקים"), בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים.

2.2.       עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המכירה (בהתאם לסוג המכירה), מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים (להלן: "דף המכירה").

2.3.       חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ על פי דין, במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין.

2.4.       לאחר ביצוע הזמנה של מוצר או שירות (להלן: "פעולה") נדרש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: "הלקוח" או "מבצע הפעולה"). כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. 

2.5.       מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע 'SERICUM' בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, או פייפל תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי ''SERICUM.

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, או פייפל לאחר ביצוע הפעולה.

מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות 'SERICUM'  בבקשה לשינוי פרטי החיוב. 'SERICUM', תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את SERICUM בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.

דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

2.6.       במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של  'SERICUM' לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה 'SERICUM' זכאית לבטל את ההזמנה.

 2.7.      לתשומת ליבך: המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים ומוחזקים בכל עת במלאי וכל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספק של המוצר המוצע למכירה.

עם זאת, יובהר כי ' 'SERICUM עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם.

ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת 'SERICUM' מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית 'SERICUM'  הציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך  'SERICUM'תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או פייפל או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי ' 'SERICUMבגין היעדר מלאי כאמור.

2.8.       בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין ההוראות הכלליות הנוגעות למכירות לבין הוראות ספציפיות שנקבעו להלן בתקנון ביחס לסוג מסוים של מכירה, יגברו ההוראות הספציפיות הנוגעות לאותה המכירה. 

 

3.         שיטות המכירה    

3.1           המכירה באתר הינה בשיטת מכירה רגילה לכל דבר ועניין. מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. המשתמש בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר

             

3.2        מבצע הפעולה בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

 

4.         מועדי המכירה

4.1        במכירה רגילה ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.

 

5.         אספקת/הובלת המוצרים

5.1        'SERICUM' ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

5.2        'SERICUM' יפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.  'SERICUM'מתחייב לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית או פייפל כמפורט להלן.

5.3        באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, 'SERICUM' תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. דע: 'SERICUM'  עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.

5.4        דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.

במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, ''SERICUM רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר.

5.5        הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע"מ (לשעבר רשות הדואר לישראל) יחולו על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיו"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיו"ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.

5.6        זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

5.7        דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר.

 

6          שירות לקוחות

6.1        בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות 'SERICUM', אשר ישמחו לעזור.

6.2        לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות  'SERICUM' בדואר אלקטרוני www.sericumsilk@gmail.com , בטלפון 054-7572003 או בפקס 04-8262433.

נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

 

7          כשרות להשתמש באתר

7.1        כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי קנייה באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

7.1.1     המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

7.1.2     המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

7.1.3     המשתמש הנו בעל כרטיס פייפל או כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

7.1.4     המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

7.2        מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא 'SERICUM', רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

7.2.1     מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

7.2.2     מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;

7.3.3     מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;

7.3.4     מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע 'SERICUM' ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;

 

8          מדיניות פרטיות

8.1       'SERICUM'  מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. 'SERICUM' תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

8.2        'SERICUM'  נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן.

תהליך הרכישה דרך Wix Stores הינו מאובטח על ידי טכנולוגיית (SSL (Secure Socket Layer לאבטחת המידע. זוהי הטכנולוגיה המתקדמת ביותר לאבטחת מידע פרטי. אתם יכולים להיות סמוכים ובטוחים שהמידע שלכם מאובטח ברמה הגבוהה ביותר.

פרטים אודות שיטת אבטחה זו ניתן למצוא פה: http://www.netscape.com/security/techbriefs/ssl.html?cp=sciln.

על מנת שהצפנת המידע תתקיים, חובה כי אבטחת SSL תהיה קיימת בדפדפן ממנו את גולשת.

עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, 'SERICUM'  לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של 'SERICUM'.    

  

'' SERICUM  מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות 'SERICUM', תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות S.M.S) שתקבל מ 'SERICUM'.

דע: הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר או כל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.

לתשומת ליבך: ל 'SERICUM'  אין אפשרות או יכולת לדעת האם הנך עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני המשותפת גם למשתמשים אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני, הנך מאשר ומתחייב בפני 'SERICUM',  כי ניתנה לך הסכמתם כאמור של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדואר האלקטרוני הנ"ל וכי הסכמתך כאמור מהווה הסכמה גם מצדם לקבלת הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני מהאתר.

8.3        'SERICUM'  תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

8.4        'SERICUM'  תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies") - קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת 'CERICOM' על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך)  על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

 

9.         ביטול עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה

SERICUM'        9.1' תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

9.2        במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

9.3        במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה או ביצועה באופן תקין;

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך ו 'SERICUM'  תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי 'SERICUM' בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 

10.        אחריות כללית בגין פעילות האתר.

10.1      השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא .(AS IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי 'SERICUM' בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

10.2      'SERICUM'  עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, 'SERICUM'  אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, 'SERICUM'  לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכנה.

10.3      'SERICUM'  לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

10.4      'SERICUM'  לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

SERICUM'     10.5' אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.

 

11.        תנאים נוספים

11.1      אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של 'SERICUM'  ו/או מי מטעמה.

אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן SERICUM  נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

11.2      אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י . . 'SERICUM'. 

11.3     נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את החברה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.

14.4       החברה לא אחראית, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). החברה אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

11.5      רישומי המחשב של 'SERICUM'  בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

           

12.        שונות

12.1      פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט: תל-אביב - יפו, מרכז, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים.

12.2      התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 1 אוקטובר 2018  וניתן לשינוי בכל עת ע"י 'SERICUM', על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

 

13.         תקנון נגישות

על פי תיקון לתקנות העוסקות בנגישות האינטרנט, אתר זה פטור מחובת נגישות מהנציבות.

 

אנו ב  sericum מחויבים להבטיח נגישות לכל האנשים, כולל אנשים עם מוגבלויות. אנו שואפים ללא הרף לשפר את חווית המשתמש עבור                      כולם  וזה כולל הנגשת האתר שלנו לקהל הרחב ביותר האפשרי, ללא קשר ליכולותיו או מוגבלויותיו.

עיצבנו את האתר שלנו מתוך מחשבה על נגישות, בהתאם להנחיות והעקרונות המפורטים בהנחיות הנגישות לתוכן אינטרנט.

הנחיות אלו מספקות מסגרת ליצירת תוכן נגיש יותר למשתמשים עם מוגבלויות.

האתר שלנו כולל טקסט חלופי לתמונות, מה שמבטיח, שקוראי מסך יכולים להעביר את התוכן במדויק למשתמשים עיוורים או בעלי ראייה לקויה.

ניגודיות צבעים נשקלו בקפידה כדי להבטיח, שטקסט ותמונות יהיו קריאים בקלות עבור משתמשים עם רמות ראייה שונות.

אנו פועלים באופן פעיל לשיפור הנגישות של תוכן המולטימדיה שלנו, כגון סרטונים וקבצי אודיו, על ידי אספקת כיתובים, תמלילים וחלופות                          אחרות.

 אנו מעריכים את המשוב שלכם מכיוון, שהוא עוזר לנו לזהות אזורים לשיפור. אם נתקלתם במחסומי נגישות בזמן השימוש באתר או אם יש לכם                הצעות כיצד נוכל לשפר את הנגישות, נשמח שתפנו אלינו המייל  sericumsilk@gmail.com. אתם יכולים ליצור איתנו קשר באמצעות פרטי                      התקשרות באתר, כגון דוא"ל או מספר טלפון נייד 054-7572003.

נגישות היא מאמץ מתמשך ואנו מחויבים לשיפור מתמיד. 

אנו מכירים בכך שחלקים מסוימים של האתר שלנו עשויים שלא להיות נגישים במלואם בשלב זה. אנו פועלים באופן פעיל כדי לטפל בבעיות אלו                ולהשיג רמה גבוהה יותר של התאמה.

תודה שבחרת ב sericum . אנחנו כאן כדי לשרת אתכם ולהבטיח, שהחוויה שלכם עם האתר שלנו תהיה חלקה ומכילה ככל האפשר.

במידה ונתקלתם בבעיה בנושא נגישות, נשמח לקבל הערות או המלצות  דרך טופס צור קשר. 

קנייה מהנה מצוות אתר 'SERICUM'! 

bottom of page